RegulaminZamówienia

1. Postanowienia ogólne
Kupujący zobowiązuje się do odbioru wiążąco zamówionego i wysłanego towaru oraz do zapłaty całkowitej ceny za odebrany towar i ewentualnych innych opłat (opłata pocztowa, opłata za opakowanie). Kupujący poda właściwie i prawdziwie dane potrzebne do realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli dane zamówienia są niepełne, niewłaściwe lub wzbudzają podejrzenie, co do rzeczywistego zamiaru Klienta w odniesieniu do odbioru zamówionego towar i zapłaty.
Zobowiązanie sprzedającego dot. dostarczenia towaru uważa się za spełnione w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. Ewentualne uszkodzenie przy transporcie podlega zasadom prawnym umowy o przewozie rzeczy a kupujący w tym przypadku powinien spisać z przewoźnikiem protokół o uszkodzeniu przesyłki.

2. Sposób płatności
Przelewem bankowym - faktura proforma
 
3. Transport towaru, opłata pocztowa
Transport za pośrednictwem Top Trans – z usług tych korzystamy w przypadku transportu całych urządzeń, transport jest za darmo.

4. Termin dostawy
Termin dostawy zaczyna biec od dnia otrzymania wiążącego zamówienia pod warunkiem otrzymania wszystkich danych, które są niezbędne do terminowej realizacji dostawy. W przypadku, że towar znajduje się na magazynie a zamówienie zostanie złożone do godz. 12:00, sprzedający zobowiązuje się do wyekspediowania go w ten sam dzień roboczy, oczywiście w przypadku gdy towar jest na magazynie. 

5. Zwrot towaru
Wszystkim naszym Klientom umożliwiamy zagwarantowany ustawowo zwrot towaru do 14 dni od zakupu. Jeśli chcą Państwo zwrócić zamówiony towar prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail. 
 
6. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uważane są informacje poufne i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych w celu regularnego przesyłania informacji o ofertach, które aktualnie mają miejsce. Klient może wyrazić życzenie, aby informacje te nie były mu przesyłane, co będzie przez nas respektowane. 

7. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin Zakupu obowiązuje zawsze w brzmieniu podanym w momencie przesłania zamówienia przez Klienta. Klient, który prześle zamówienie, bez wyjątku przyjmuje warunki powyższego Regulaminu Zakupu. Poprzez przesłanie zamówienia Klient bez wyjątku przyjmuje i zgadza się z ceną wskazaną w momencie odesłania zamówienia (wraz z kosztami przewozu). 
 

Regulamin Reklamacji

1) Niniejszy Regulamin Reklamacji został przygotowany w zgodzie z Kodeksem cywilnym i dotyczy towaru, w przypadku którego reklamacja została zgłoszona w okresie obowiązywania gwarancji.  
 
2) Do każdego towaru dołączana jest faktura, która służy zarówno jako dokument dostawy oraz gwarancja, chyba że jest ona załączona i potwierdzona razem z towarem. Zgodę na warunki gwarancji Klient wyraża poprzez podpisanie dokumentu dostawy (dokumenty przewozowe przewoźnika) przy odbiorze towaru. Okres gwarancji zawsze zaczyna biec od momentu przejęcia towaru przez kupującego. 
 
3) Towar jest sprzedawany z gwarancją 24 miesięcy. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje takich wad towaru, które powstaną w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem, celowego zniszczenia, złej obsługi lub montażu. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, że przy obsłudze zostały dotrzymywane warunki wskazane w załączniku do dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje zużycia podzespołów podlegających zwykłemu zużyciu. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje części z okresem użytkowania krótszym niż wskazany okres gwarancji. Sprzedający ma prawo odmówić reklamacji towaru w przypadku wyraźnej zmiany dokonanej w dokumentach dotyczących towaru.  
 
4) W przypadku reklamacji prosimy Państwa o przesłanie „karty reklamacyjnej“. Karta reklamacyjna musi zawierać datę sprzedaży, nazwą produktu, numer fabryczny (jeśli taki jest), reklamową ilość, opis wady i proponowany sposób realizacji reklamacji. 
 
5) Koszt transportu na miejsce realizacji reklamacji ponosi Klient, transport z powrotem do Klienta ponosi w przypadku uprawnionej reklamacji sprzedający, w przypadku nieuprawnionej reklamacji Klient. Reklamowany towar musi znajdować się w takim opakowaniu by nie istniało zagrożenie uszkodzenia przy przeprawie i manipulacji. 
 
6) O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej. Reklamacja wraz z usunięciem wad musi zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, jeśli strony nie uzgodnią inaczej. Przez dzień złożenia reklamacji rozumie się termin otrzymania reklamowanego towaru.